Change Language: English
 
تخصص ما در واردات صادرات ترخیص کالا مشاوره حقوقی و گمرکی چشم پوشیدنی نیست
گــروه مشـاوران بازرگانی و تحقیقات فراسپهر اطلاعــــات شما اعم از نام، نام خــانـوادگی و غیـره را که شما در فـــرم های گـوناگون  ●    
.در داخل سـایت وارد می نمائید را در بانک اطلاعــاتی خود محفوظ می دارد و بدون اجـازه شما آنها را در اختیار دیـگران قـرار نمی دهد        
سایت گـروه مشاوران فراسپهر دارای سطح مناسبی از امنیت برای محـافظت از اطلاعات و جلوگیری از سوء اسـتفاده، جابه جایی و  ●    
.یا از دست رفتن اطلاعات است         
.گروه مشاوران فراسپهر هیچ گونه مسئولیتی درباره محتوای سایت هایی که لینک آنها در سایت این گروه موجود است ندارد  ●    
ممکن است ســـایت گروه مشاوران فراسپهر برای نگه داری اطلاعـات و آمارگیری از کوکی ها، اکشن تگ ها و غیره اسـتفاده نمــاید  ●    
.که استفاده از این موارد صرفا به منظور استفاده های امنیتی سـایت است و مربوط به جمع آوری اطلاعات شخصی شما نمی باشد        
بعد از ابطال اشتراک شما از سـایت گـروه مشـاوران فراسپهر، اطلاعـات شما در بانک اطلاعـاتی گـروه فراسپهر به حالت غیرفعال در   ●    
.می آید. بدیهی است، غیر فعال سازی حساب اشتراک شما به معنای پاک شدن اطلاعات شما از بانک اطلاعاتی ما نمی باشد        
 
صفحه اصلی       ::       خدمات      ::       راه حل ها      ::      تماس با ما      ::       درباره ما